Blank
Blank Blank
   Advokat Victoria Holmen MNA
   St. Olavsgate 25, Oslo
Telefon 930 27 110 Victoria@VictoriaHolmen.no    
Blank Blank

Hjem

Straffesaker
Forvaltningsrett
Utlendingsrett
Familierett
Personvern
Prosedyre

Informasjon
Kontakt
Kart

Lenker

Forsvarerbistand i straffesaker

Håndjern Straffesaker betyr alltid mye for den som opplever å bli anklaget. Selv om rettssystemet ideelt sett skal ha solide sikkerhetsmekanismer for å hindre uriktige domfellelser, viser erfaringene at aktiv forsvarerbistand er avgjørende for å sikre en rettferdig rettergang i straffesaker.

Jeg legger vekt på å gå politiets beviser grundig etter i sømmene, og ikke minst etterprøve troverdighet av vitneforklaringer som saken bygger på. Vitnepsykologisk forskning har de senere år vist at vitnebeviset kan være svært usikkert - selv der vitnet ønsker å fortelle det som er sant.
I andre saker - der ord står mot ord (som ofte er situasjonen i voldtekts- og sedelighetssaker) - er det en balansegang mellom å ettergå anmelderens troverdighet og å unngå at retten eller juryen får sympati med anmelderen fordi forsvareren er så "slem" i sine spørsmål.
 
Jeg har bred erfaring med saker der troverdighet står sentralt - noe som ofte er tilfelle i narkotika og sedelighetssaker. Slike saker ender ofte som jurysaker i lagmannsretten, der evne til formidlig og "salg" av argumenter om bevis og juss på en lett forståelig måte er avgjørende.

 

Blank
Victoria@VictoriaHolmen.no