Blank
Blank Blank
   Advokat Victoria Holmen MNA
   St. Olavsgate 25, Oslo
Telefon 930 27 110 Victoria@VictoriaHolmen.no    
Blank Blank

Hjem

Straffesaker
Forvaltningsrett
Utlendingsrett
Familierett
Personvern
Prosedyre

Informasjon
Kontakt
Kart

Lenker

Lenker

Advokat Victoria Holmen MNA Vi er ofte ute på nettet. Når vi finner et godt nettsted vil vi liste det her for at du kan ha glede av det.
Velg et av emnene under, deretter velg en adresse du vil besøke.


 

Tilsynsmyndigheter
Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Datatilsynet
http://www.datatilsynet.no/
- fører tilsyn med personvern og personregistre

Arbeidstilsynet
http://www.arbeidstilsynet.no/
- fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Her er mye informasjon om arbeidsrett og arbeidsmiljø.


 

Ombud
Barneombudet, Forbrukerombudet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Pasientombudene og Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen
http://www.sivilombudsmannen.no/?lang=no_NO
-et sted man kan henvende seg med klager mot den offentlige forvaltning.

Pasient- og brukerombudet
http://www.pasientombudet.no/
- i hvert fylke er det et pasientombud som ivaretar pasientens behov, interesser og rettssikkerhet og arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten.

Likestillings- og diskrimineringsombudet
http://www.ldo.no/
- skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering og alder.

Forbrukerombudet
http://www.forbrukerombudet.no/
- kontrollerer og kan gripe inn mot reklame, standardavtaler og annen markedsføring overfor forbrukerne som strider med markedsføringslovgivningen.

Barneombudet
http://www.barneombudet.no/
- skal spre kunnskap om barn og unge og ivareta deres interesser og rettigheter innenfor alle samfunnsområder.


 

Lov og rett
Det finnes mange nyttige og informative juridiske nettjenester. Her har vi samlet pekere til tjenester med interesse både for fagfolk og vanlige brukere.

Lovdata.no
http://www.lovdata.no/
Denne basen inneholder Norges gjeldende lover og forskrifter (sentrale og lokale). Lovdata foretar løpende ajourføring av tekstene på grunnlag av endringer som vedtas av Stortinget og sanksjoneres av Kongen.

Justis- og politidepartementet (JD)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd.html?id=463
Departementets hovedmål er å sørge for at grunnleggende garantier om rettssikkerhet blir opprettholdt og utviklet, noe som inkluderer ansvar for lovarbeid, domstolene/konfliktløsning, sivile rettsforhold, politiet, kriminalomsorgen, redning og beredsskapstjenesten.

Jus.no
http://www.jus.no/
Felles infotjeneste fra Den Norske Advokatforening, Norges Juristforbund og Juristenes Utdanningssenter. Her finner du pekere til fri rettshjelp, samt private og offentlige organisasjoner og nyttig informasjon om rettigheter og jus innen en del områder.

Domstol.no
http://www.domstol.no/DAtemplates/CourtAlpha.aspx?id=2918&epslanguage=NO&NotAvailable=NO
Domstoloversikt - Alfabetisk

 

Blank
Victoria@VictoriaHolmen.no